Algemene voorwaarden

Hieronder tref je als ZZP’er de Algemene voorwaarden aan van ZZP tekstbureau

Artikel 1 – Algemeen

1.01 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door ZZP Tekstbureau schriftelijk is bevestigd. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied bij ZZP Tekstbureau, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.02

1.03 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZZP Tekstbureau met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan ZZP Tekstbureau een opdracht verstrekt.

Artikel 2 – Offertes 

2.01 Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. ZZP Tekstbureau is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

2.02 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven producten.

2.03 Alle door ZZP Tekstbureau opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 – Opdrachten

3.01 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en per e-mail aan ZZP Tekstbureau ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen per e-mail door ZZP Tekstbureau zijn bevestigd.

3.02 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht tijdens het schrijven en/of voorbereiding van de teksten geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ZZP Tekstbureau alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (van calculatie en voorbereiding e.d.) te vergoeden.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.01 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende afgesproken tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kan in overleg met de opdrachtgever extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft ZZP Tekstbureau enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever ZZP Tekstbureau bij het geven van de opdracht per e-mail over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door ZZP Tekstbureau per e-mail is bevestigd.

4.02 ZZP Tekstbureau verbindt zich jegens de contractpartner haar werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren. ZZP Tekstbureau zal zich zoveel mogelijk houden aan de door de contractpartner eventueel gegeven richtlijnen voor de uit te voeren opdracht, doch ZZP Tekstbureau is voor het overige volstrekt vrij de opdracht naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren.

Artikel 5 – Klachten

5.01 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5.02 ZZP Tekstbureau zal in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

5.03 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. ZZP Tekstbureau is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. ZZP Tekstbureau verplicht zich na het ontvangen van een schriftelijke klacht deze in alle redelijkheid binnen 15 werkdagen dagen te verhelpen.

Artikel 6 – Eigendomsrecht en Copyright

6.01 Opdrachtgever dient zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright en zal niets naar de server uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het Copyright bezit.

6.02 De service van ZZP Tekstbureau mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. ZZP Tekstbureau neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van ZZP Tekstbureau.

6.03 Opdrachtgever mag in geen geval de programmeercode, zijnde de gehele technische kant van de website exploiteren aan derden zonder schriftelijke toestemming van ZZP Tekstbureau.

6.04 De opdrachtgever verklaart ZZP Tekstbureau niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de opdrachtgever, en verplicht zich ZZP Tekstbureau direct op de hoogte te stellen als de opdrachtgever enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de opdrachtgever op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

6.05 De klant is niet gerechtigd de website zelf te wijzigen, te kopiëren of op het internet te plaatsen, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door ZZP Tekstbureau.

6.06 Alle door ZZP Tekstbureau vervaardigde pagina’s en/of onderdelen blijven eigendom van ZZP Tekstbureau en kunnen door ZZP Tekstbureau in dezelfde vorm aan meerdere opdrachtgevers worden verkocht. Het per optie door de opdrachtgever zelf aanpassen van pagina’s en/of onderdelen van de website is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van ZZP Tekstbureau. De bij deze optie eventueel gemaakte fouten op pagina’s en/of onderdelen of het aanrichten van schade aan de aanwezige scripts door de opdrachtgever, kan door ZZP Tekstbureau onaangekondigd worden gerepareerd. Deze reparatie zal in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Indien men dit niet wenst, dan is dit per optie mogelijk, maar wordt er per website 165 Euro (excl. 19% BTW) extra in rekening gebracht.


Artikel 7 – Betaling

7.01 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van ZZP Tekstbureau daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. ZZP Tekstbureau is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

7.02 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

7.03 Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever 28 (achtentwintig) dagen na uiterste betaaldatum direct in verzuim zijn en is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 5,50 Euro (excl. 19 % BTW) in rekening gebracht.
7.04 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke ZZP Tekstbureau moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen exclusief BTW tenminste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,00.

Artikel 8 – Geschillenregeling en toepasselijk recht

8.01 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij ZZP Tekstbureau. ZZP Tekstbureau behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan binnen 3 maanden nadat de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbonden worden.

8.02 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ZZP Tekstbureau en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

8.03 Op alle overeenkomsten en transacties van ZZP Tekstbureau is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.01. De aansprakelijkheid van ZZP Tekstbureau is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.02. De totale aansprakelijkheid van ZZP Tekstbureau is beperkt tot maximaal het bedrag dat ZZP Tekstbureau opdrachtgever voor de werkzaamheden in rekening heeft gebracht of zou brengen.

9.03. Opdrachtgever vrijwaart ZZP Tekstbureau voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst.

Artikel 10 – Overmacht

10.01. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

10.02. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van het personeel, ZZP Tekstbureau en/of hulppersonen van ZZP Tekstbureau.

10.03. ZZP Tekstbureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ZZP Tekstbureau zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.04. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.05. Voor zover ZZP Tekstbureau ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ZZP Tekstbureau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.01. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

11.02. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak ZZP Tekstbureau en/of Opdrachtgever gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.01. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het Auteursrecht, op onder de overeenkomst door ZZP Tekstbureau vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) en bestanden berusten uitsluitend bij ZZP Tekstbureau.

12.02. ZZP Tekstbureau als schrijver van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.

12.03. Alle door ZZP Tekstbureau verstrekte stukken, zoals teksten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ZZP Tekstbureau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

12.04. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van ZZP Tekstbureau worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De ZZP Tekstbureau kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 13 – Niet-overname personeel

13.01. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens onderlinge overeenstemming ter zake, personeel van ZZP Tekstbureau of van ondernemingen waarop ZZP Tekstbureau ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 14 – Rechtskeuze en geschillenbeslechting

14.01. Het Nederlandse recht is van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Deze Algemene voorwaarden zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haarlem.

Akkoord                                                                                                     Akkoord

Opdrachtnemer                                                                                     Opdrachtgever